Looteveekoti avamine sünnitusel ei ole WHO poolt soovitatud. Eestis avatakse looteveekott igal kolmandal sündival lapsel.

Eestis avati 2010. aastal lootepõis ehk avati looteveed 32-l juhul 100-st sünnitusest ehk igal kolmandal sündival lapsel (Eesti Meditsiiniline Sünniregister). See tähendab, et tegemist on Eesti sünnitusmajade jaoks tavapärase tegevusega ehk “normaalse” sünnituskäiguga.

1996. aastal WHO (Maailma Tervishoiuorganisatsioon) poolt antud juhistes normaalseks sünnituseks (kehtivad tänaseni) on kirjas muu hulgas, et “Kontrolluuringus leiti peale lootepõie avamist (ehk varase amniotoomia teostamist) märkimisväärselt enam loote südametegevuse 1. tüübi aeglustumist /…/ Puuduvad tõendid varase amniotoomia kasulikkuse või kahjulikkuse kohta vastsündinu seisundile. Pole võimalik järeldada, et varast amniotoomiat tuleks eelistada ootavale tegutsemisviisile või vastupidi. Seega on normaalse sünnituse korral vaja tõsist põhjust, et segada vahele lootevee normaalsele puhkemisele”. (Care in normal birth 1996: 23).

WHO kokkuvõtlikes soovitustes on väljendutud selgelt: Kuna puuduvad piisavad tõendid varase lootevete avamise kasulikkuse kohta, rakendada rutiinset lootevete avamist vaid väga ettevaatlikult. (samas, lk 40).

Järelikult Eesti sünnitusmajades tehakse aastal 2011 iga päev seda, mis WHO poolt on nimetatud ebanormaalseks ja ebasoovitavaks – looteveekoti avamist.

Mari Kalkun, 12. novembril 2011. aastal

Viidatud kirjandus:

1. Eesti Meditsiiniline Sünniregister ja Raseduskatkestus-andmekogu. 1992-201o. Tervise Arengu Instituut. http://www.tai.ee/et/tegevused/registrid/eesti-meditsiiniline-sunniregister-ja-raseduskatkestusandmekogu/statistika (10.11.2011)

2. Care in normal birth: a practical guide. 1996. World Health Organization, Maternal and Newborn Health/Safe Motherhood Unit. Genf. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/who_frh_msm_9624/en/ (10.11.2011)

Meditsiinisõnastikust loeme:

amniotoomia: (ladina keeles amniotomia – amnion – lootevesikest, kreeka keeles tome –  lõikus,  lootepõielõikus; discisio membranarum, inglise keeles amniotomy), vt vesikestaavamine

vesikestaavamine: sünnitustegevuse käivitamiseks või kiirendamiseks sooritatav protseduur, mille järgselt looteveed eemalduvad

lootevesikest:  (ladina ja inglise keeles amnion) arenenud (lootevesikestaliste) selgroogsete seesmine lootekest, loodet ümbritsev kotjas kest, mis sisaldab lootevett (amnionivedelikku)

——————————

Eestis kasutatavad sarnase tähendusega sõnad: amniotoomia, varajane amniotoomia, lootepõie lõikus, vesikestaavamine, lootepõie avamine, lootekoti avamine, looteveekoti avamine

inglise keeles: ARM – artificial rupture of membranes

e-perekool, 2. jaanuaril 2012. aastal

Viidatud kirjandus

Nienstedt, W. (peatoim.) (2004). Meditsiinisõnastik. Tallinn: Medicina

e-perekoolis samal teemal:

Kas teeme veed lahti?

Sünnitan ise